Saturday, June 10, 2017

Informatsioonilised ja energeetilised protsessid konstellatsioonitöös


Ma olen senini piiranud metafüüsiliste spekulatsioonide toomist konstellatsioonide käsitlusse. See postitus saab olema vaheldus. Tahan võtta mõistepaari ühest üpris alternatiivsest mõttesüsteemist ning vaagida kaht erinevat tendentsi konstellatsioonitöös selle mõistepaari valgel. Selleks mõistepaariks on “energeetiline” ja “informatsiooniline”. Kasutan neid mõisteid nii nagu minu mõistmist mööda neid kasutab nn biosensoorne psühholoogia, edaspidi lihtsalt bioenergeetika (Peterburi päritoluga selgeltnägemise ja rahvatervendamise kool, mille gruppides mõned aastad tagasi ühe perioodi vältel osalesin).

Usun, et bioenergeetikaga tuttavaile võib tuttavate mõistete rakendamine anda hea mõistmise konstellatsioonide võimalustest. Selliste teadmiste puudumisel võib proovida postitust vastu võtta “nagu on”. Võib-olla saab selgelt alternatiivsesse kuuluva käsitluse alusel natuke paremini mõista, mil määral on konstellatsioonid alternatiivne nähtus ja mil määral saab neid tuua peavoolu, institutsioonilistesse kontekstidesse.

Nagu ma olen märkinud varasemas postituses, on konstellatsioonivälja individuaalsete avaldumisvormide vahel suured erinevused, mis sõltuvad peamiselt konstellöörist.[1] Pannes tähele konstellatsioonivälja erinevaid avaldumisviise, tuleb ühe põhilise tegurina eristada välja tugevust. Selles postituses pean konstellatsioonivälja all silmas konkreetset ruumiosa, milles avaldub rida erilisi efekte, ennekõike asendav tunnetus. Ehk teisisõnu on mõjutatud kehaliste, tunnetuslike, visuaalsete jne fenomenide tugevus esindajate jaoks ja ühtlasi nende kirjeldatu usaldusväärsus: kas senitundmata faktid, mis avalduvad üksnes konstellatsioonis, ka biograafilisete ja genealoogiliste materjalide alusel kinnitust leiavad.

Miks ma tavaliselt eelistan konstellatsioonivälja mõistet kasutada metafoorina, peaks samuti postituse käigus arusaadavaks saama.

Informatsioonilised ja energeetilised protsessid

Nende mõistete kohta saab öelda järgmist:

“Informatsioonilise” all pean silmas neid psüühilise sfääri ning välismaailma ilminguid, mida saab kirjeldada kindlate interpretaatorite abil, st numbrid, tähed, sümbolid, värvid, ja nende tuletised nagu kõne, numbrijadad, vormelid, erineva keerukusega geomeetrilised vormid.

“Energeetilist” võib teisest küljest määratleda kui seisundite hulka, mida saab kirjeldada üksnes abstraktsete interpretaatorite abil, st heledam/tuhmim, soojem/jahedam, erksam/vähemergas, rahuldustpakkuvam/vähem rahuldustpakkuv jne. Need psüühilise sfääri ilmingud kuuluvad sütitatud ja ebastabiilsete kuid siiski harmooniliste olemise seisundite hulka. [2]

Mil määral on siis konstellatsioonivälja protsessid energeetilised ja mil määral on nad informatiivsed?

Ühest küljest: teraapilisel eesmärgil läbiviidud konstellatsioonil on üldiselt eesmärk suurendada inimese toimetulekut kas üleüldiselt jäigastunud või ebasobival viisil jäigastunud pildi lahustamisel suguvõsast. Selles mõttes on tegemist põhimõtteliselt energeetilise protsessiga.

Teisest küljest: konkreetne konstellatsioon üldiselt sisaldab ka uue pildi loomist. Selles mõttes on tegemist informatiivse protsessiga. Siin võib tõdeda, et konstellatsioonil on palju sarnasusi rituaalmaagiaga.

Konstellatsioonitöö kui maagia

Assotsiatsioonid maagiaga on ehk ilmsed ja ehk käsitlen neid pikemalt kunagi eraldi postituses. Mõned sellistest tunnusjoontest, mis on konstellatsioonidel sarnased maagiale:
  • sümpaatiaprintsiibi rakendamine (miski vastab millelegi muule, esindaja vastab esivanemale)
  • ruumiliste mustrite ning rituaalse liikumise eriline tähendus,
  • elavate, lahkunud ning tulevaste põlvkondade ühtsus ning heade suhete olulisus nendega. [3]

Informatsioonilise tendentsi head ja vead

Hoiaku ja töövahendite kohapealt on spetsialistil võimalik teha rida otsuseid vähem- ja rohkemenergeetiliste või -informatsiooniliste meetodite vahel. Ühest küljest on võimalik äärmiselt informatsiooniline konstellatsioonitöö. Siis loetakse konstellatsioonivälja ja esindajaid läbi loogiliste kirjelduste, kasutatakse palju sõnu konstellatsioonis toimuva kirjeldamiseks, põhjuste ja tagajärgede mõistuspärased ahelad on ilmsemad. Ka informatsioonilise raamides on lõpmatu hulk variatsioone sõltuvalt sellest, kui nõtke ja avar on konstellööri maailmapilt. Sellise töö heaks küljeks on see, et teenus ei raputa kliendi maailmapilti liiga ulatuslikult. See sarnaneb rohkem rollimängule või skulptuurimeetodile.[4] Kliendil on lihtne konstellatsiooni vastu võtta ja uuesti naasta. Miinused on kirjeldatavad suhete suhteliselt suure jäikusena nii süsteemisiseselt kui kliendi ja konstellööri vahel. Viimase tulemusena on kliendil on raskem jõuda punkti otsustamaks, et ta enam konstellatsioone ei vaja või määrata ise, milliseid konstellatsioone ta vajab. Konstellöör jääb alati preesterlikult kõrgemale positsioonile ja klient võib tunda end idealiseeritud mudelite kõrval süüdlasena: “Miks on mu ema endiselt mu taga paremal!”.

Oluliseks informatsioonilise rõhutamise miinuseks on see, et lahenduslausete kõla on palju vähem selge. Väli on nõrgem ja teame halvemini, kas mingi lause või samm on õige või mitte. Sellist subjektiivse õigsuse elamust (kongruentsust) asendavad abstraktsed teooriad või müüdid sellest, kuidas konstellatsioonid peavad olema või kuidas peab elama.

Informatsiooniline võib, kuid ei pruugi olla esoteerilisele vastanduv. Näiteks müütilises sõnastuses artikkel on pigem informatsiooniline. Peaks olema arusaadav, et “informatsiooniline” on sageli üsna nõrgas vastavuses tegelikkusega.

“[M]inu kogemuse järgi ei saa tervendajad ehk sensitiivid alati täpselt aru, mida nad parajasti teevad või kuidas nad seda teevad. Ja ometi see mõnikord toimib. Seepärast kipuvad nad looma lugusid ja teooriaid selle kohta, mida nad teevad. Ma ei kahtle, et energia on olemas, et mõnikord võib see väga hästi toimida. Ma sean kahtluse alla nende jutud, nende teooriad. Ma ei sea kahtluse alla seda, mida nad teevad, ma sean kahtluse alla selle, mida nad oma tegemise kohta ütlevad. Mõnikord on need lood hästi naljakad ja neid toetavad mingid kodukootud teooriad füüsikast.” - [5]

Jamy ja Peter Fausti “The Constellation Approach” kirjeldab teise näitena üsna detailselt, millised tšakrad milliste lausete lausumisel aktiveeruvad.[6] Väga tugev informatsioonilisus, isegi kui autorid käsitlevad selgelt konstellatsioone energiatööna. Üheks nende inspiratsiooniallikaks on "Valgus kätest" autori Barbara Brennani töö, kelle koolis nad on samuti õpetanud.

Vastureaktsioonid informatsioonile seisnevad pigem hierarhilistele suhtele allutamisele ning müütilisele ideaalkorrale mittevastamise süüs ja häbitunnetes kui reaalsetes energeetilistes ja somaatilistes vastureaktsioonides, mis on hädaks energeetilises töös.

Energeetilise tendentsi head ja vead

Kui otsida näiteid enam energeetilisest konstellatsioonitööst, siis peab Bert Hellingeri selgelt paigutama siiapoole. Pikad vaikused, raskestimõistetavad kommentaarid, mis paistavad ilmuvat inspiratsioonina “kõrgemalt poolt”, töö ülevus ja sügav ilu -- need on suhteliselt suurema energeetilisuse tunnused.

Näiteks järgmises videos väidab Hellinger, et olulist ei saa vaadelda, vaid sellele tuleb end avada. Informatsiooni mõttes on see jutt tobedus, isegi ohtlik tobedus. Selles mõttes Potsdami deklaratsiooni võib vaadelda informatsiooni vastuseisuna energeetilisusele.


Energeetilisema konstellatsioonitöö üheks selgeks miinuseks on see, et klient ei pruugi tööd mäletada, isegi kui töö on selles mõttes tulemuslik, et kliendi eluline küsimus ja probleem laheneb. Teiseks suureks ohuks on protsesside võimalik väljumine konstellööri juhtimise alt ja retraumatisatsioon. Energeetilise ja muutunud teadvuse seisundite rõhutamine võib olla, kuid pole ilmtingimata meeldiv ja kaunis. Erinevad vastureaktsioonid ja muud ohud on kindlasti ilmsemad energeetilise häälestuse puhul kui rohke informatsiooni puhul.

Kui lugeda Wilfried Nellesi raamatut “Tegelikkuse tervendav jõud”, kus on vähe vormeleid ja konkreetseid lahendusi, siis see esimene eestikeelne raamat asetub tuntavalt enam energeetilisele poolele. Nellesi kirjeldatud fenomenoloogilist lähenemist iseloomustavad definitsioonidest loobumine, mõtlemisvoolu peatamine, enda avamine suuremale tegelikkusele. Kõik need on tüüpiliselt erinevate vaimset laadi harjutuste ja mõttevooludele iseloomulikud ja suure osaga psühhoteraapiast vastandlikud.

Intuitsiooni kasutamine lahenduslausete otsimisel ning esindajate ümberpaigutamisel -- sellest positsioonist on konstellatsioonitöö selgelt kunst ja samavõrd selgelt mitte formaalloogikat järgiv teadus. Kunstid muidugi võivad kasutada teaduse avastusi, aga need jäävad üksnes vahendiks ning mitte eesmärgiks.

Sotsiaalkonstruktivistliku hoiakuga konstellööride töös võib väli olla samal ajal küllaltki tugev, st ilmneda energeetilisus. Seda seetõttu, et seda tüüpi mõtlemine on võrdlemisi paindlik ning erinevatele juhitamatutele protsessidele avatud.

Eelnevalt märkisin, et tavaliselt väldin üldsõnalise metafüüsika otstarbeta sissetoomist konstellatsioonidesse. Nagu peaks eelneva valgel arusaadavaks saama, on metafüüsilised kirjeldused informatsioonilist laadi ja suurendavad informatsioonilist tüüpi mõjutusi.

1 - Muide, konstellatsiooniväli bioenergeetika mõistetes on “keskkond”.
2 - Andrey Zakharevich, Bioenergetic Psychotechnologies of Breathing (inspired books 2011), lk 49. Mõistagi sisustab Zakharevich omal viisil Tonkovi raamatus "Vestlusi üliteadvusest" (e.k. 2011) kirjeldatud gnostilist laadi nägemust.
3 - William Sax jt., Ritual Healing East and West: A Comparison of Ritual Healing in the Garhwal Himalayas and “Family Constellation” in Germany, Journal of Ritual Studies 24 (1) 2010, lk 61 jj, link.
4 - Maurizio Andolfi, "Põlvkondadeülene pereteraapia" (Väike Vanker 2016), lk-d 91-101
5 - Ken Wilber, "Arm ja meelekindlus" (Pilgrim 2007), lk 267
6 - Jamy & Peter Faust, The Constellation Approach: Finding Peace Through Your Family Lineage (Regent Press 2016).No comments:

Post a Comment