Tuesday, April 18, 2017

Vastuseisust Bert Hellingerile ning selle põhjustest

Potsdami deklaratsioonis kirjapandu võib tekitada küsimusi, milles siis asi? Konstellatsioonide näol on tegemist millegi sügavalt puudutava ja inimeste elusid selgelt tervendavaga. Miks siis Bert Hellingerile selline vastuseis, eriti paljude terapeutide poolt? (Muidugi mitte kõigi.)

IKSR, mille sertifitseeritud õppeprogramme Eestis läbi on viidud, on oma YouTube'i kontol teinud selge valiku Bert ja Sophie Hellingeri Venemaal läbiviidud seminaride videoklippidest. Neist saab teatava pildi sellise vastuseisu põhjustest.

Esimese klipi käigus lööb Sophie seminaril osalejat mikrofoniga vastu pead. Kui üks teine seminaril osaleja selle peale häält tõstma hakkab, saadab Bert ta ruumist välja. Klipist arusaamiseks oleks vaja mõista natuke nii vene kui saksa keelt. NB! Tegemist ei ole konstellatsiooniga, kuna Sophie töötab inimestega otse, mitte läbi esindajate. Samal ajal on tõsi, et Sophie üritab rakendada hierarhia printsiipi, mil on konstellatsioonitöös oluline koht.Terapeutilise töö vaatevinklist on raske ette kujutada konteksti, milles Sophie käitumine oleks õigustatav. Kuigi klipp algab sündmuste keskmest, on ilmne, et ei ema ega tütar soovi suhteid muuta. Ja surve avaldamisega on muutuse edukas saavutamine üsna ebatõenäoline.

Teises klipis räägib Bert süüdlaste ja ohvrite suhetest, suutes sealjuures ilmselt venelased korralikult välja vihastada, kui lugeda YouTube'i kommentaare. Tõele au andes vihastavad tema sarnased väited ka kõiki muid Euroopa rahvaid.


Lühidalt leiab Bert, et alternatiividega tegelemine -- mis oleks Venemaal aset leidnud, kui poleks olnud kaht maailmasõda, revolutsiooni jmt -- teeb ainult nõrgemaks. Kes on Hellingeri mõttemaailmaga tuttav, selle jaoks on arusaadav, et see seisukoht on tema põhimõtete lõpuni mõtlemise korral paratamatu. YouTube's siiski märgitakse, et kahe maailmasõja mittetoimumise korral oleks Venemaa rahvaarv praegu 1,25 miljardit.

See viimane vastuväide on üsna ilmselt eksimus kategooriaga või vähemalt mõtteraamistikuga, isegi kui selle emotsionaalsed ajendid on arusaadavad. Hellingeri fenomenoloogiline hoiak pöörab tähelepanu ainult "tegelikkusele", nendele asjadele, mis on tegelikult toimunud. Fenomenoloogia ja demograafilised projektsioonid ei ole omavahel üleüldse võrreldavad.

Need kaks klippi on tõenäoliselt head näited sellest, milliseid probleeme võib konstellatsioonitöö kõige keerukamate aspektide käsitlemine tekitada. Siin on esindatud nii hierarhia, ohvrite ja süüdlaste suhted... Potentsiaali nii vasak- kui parempoolse ideoloogia austajate väljavihastamise potentsiaali on kõvasti.

Üks lahendus on muidugi nii Hellingeri konkreetsetest väljaütlemistest kui konstellatsioonitöö meetoditest "kahtlasemad" osad välja jätta. Teataval määral see muidugi õnnestub, siis muutub töö sarnasemaks psühhodraamale ja skulptuurimeetoditele. Aga samal ajal kaotab töö mingi sügava jõu ja lõppkokkuvõttes oma erilisuse. Enda kohta võin öelda, et rollimängu või spektaaklina poleks konstellatsioonid kindlasti mulle tosinkond aastat tagasi sedavõrd erilist huvi pakkuma hakanud.

Üks kahest eestikeelsest konstellatsioone käsitlevast raamatust, Wilfried Nellesi "Tegelikkuse tervendav jõud" teataval määral käsitleb ka ülalpoolnimetatud vaidlusaluseid küsimusi. Veel üks väärt allikas on tema kodulehel avaldatud artikkel klassikalistest konstellatsioonidest ning hinge- ja vaimuliikumisest (inglise k). Ta juhib tähelepanu Bert Hellingeri järkjärgulisele transformatsioonile terapeudist religioosseks liidriks. Usuliidrit muidugi terapeudile kehtivate kriteeriumite alusel hinnata, liiati veel hukka mõista ei saa. Minu meelest jääb seetõttu vaid üle küsida, kuidas näha Bert Hellingeri ja konstellatsioonitööd selle valgel, mis on üldinimlik.

Tuesday, April 11, 2017

Dan Siegel konstellatsioonidest

Konstellööride seas on Dan Siegel (viki) väga populaarne autor. Muidugi on tegemist üldse populaarteadusliku superstaariga (eesti keeles ilmunud "Lapse ajukeskne kasvatus"). Tema raamatud on kindlatel empirilistel jalgadel ja samaaegselt inimlikud. Siiski, Siegeli interpersonaalne neurobioloogia -- neuroteaduste, kiindumusteooria ning veel vähemalt kümne distsipliini süntees -- näeb inimmeelt suhete ja aju moodustatud samaaegse protsesssina. Oluline siinkohal, et meel ei ole aju produkt või funktsioon. Nimetatu teeb selle käsitluse konstellatsioonidest mõtlemiseks ja neist rääkimiseks eriti sobivaks. Aga! Sain teada, et Siegel osales ühel konverentsil 2012. aastal Kopenhaagenis briti tuntud konstellööri Judith Hemmingu seminaril. Seminari järel toimunud diskussiooni dr Siegeli osalusel võid kuulata siit. Helikvaliteet pole kuigi kõrge, selle eksisteerimise ja avaliku kättesaadavuse eest peame tänama Dan Booth Cohen'it, kes selle jäädvustas oma telefoniga.

Arutelu mõned teesid:
  • Konstellatsioonid näitavad narratiivi tähendus-struktuuri. Seda võib võrrelda orkestrantide kooskõlastatud tegevusega.
  • Trauma seisneb lahendamata seisundites, mis suunavad tõenäosusi kaootilise ja rigiidse käitumise suunas. Konstellatsioon vabastab sellised lahendamata seisundid.
  • Seansieelsed ja -järgsed erinevused kliendi afektiivses seisundis olid märkimisväärsed. Siiski jäävad küsimused follow-up'ist: kuidas mõjutas konstellatsiooni läbitegemine kaootilisust ja rigiidsust kliendi elus?

Thursday, April 6, 2017

2004. aasta Potsdami süsteemse konstellatsioonitöö deklaratsioon

Ühe põneva ajastudokumendina lisan tõlke 2004. aastal Hellingeri poolt marruaetud rea mainekate süsteemsete pereterapeutide koostatud dokumendist. Konstellatsioonide elemente kasutada soovinud pereterapeudid olid raskes olukorras siis ning on  õigupoolest seda endiselt. Selle tõdemuse valgel on huvitav tosinkond aastat hiljem vaadata, milliste arenguteni deklaratsioon viinud on. Loodan neid trende ka mõnes tulevases originaalpostituses kommenteerida. Deklaratsioonile allakirjutanuist on Eestis seminare läbi viinud Roland Schilling.

Saksa keeles (koos allakirjutanute loeteluga): Potsdamer Erklärung der Systemischen Gesellschaft zur systemischen Aufstellungsarbeit

Inglise keeles (kerida lehekülje lõppu, tõlkinud Tom Mellett): Potsdam Declaration on Systemic Constellation Work (revised)

Potsdami süsteemse konstellatsioonitöö deklaratsioon (uuendatud)

Tööl rollimängude ja konstellatsioonidega on pere- ja süsteemses teraapias pikk traditsioon. Sellise töö juured on peamiselt pereskulptuuri ning psühhodraama käigus välja arendatud tehnikates. Bert Hellingeri läbiviidaval kujul on see saavutanud suurema avalikkuse tähelepanu kui kunagi varem.

Kahjuks on Hellinger järk-järguliselt ennast algsest süsteemsest tööst distantseerinud. Aga tema teene oli siiski konstellatsioonitöö tugevamaks muutmine.

Ennekõike on ta välja arendanud uued ja innovatiivsed lähenemisviisid mähkumisdünaamikate lahendamiseks.

Siiski oleme täna jõudnud punkti, kus süsteemse teraapia põhiliste alustega sõnaselgelt kokkusobimatuteks tuleb lugeda mitte üksnes olulisi osasid Bert Hellingeri -- ja paljude tema järgijate -- tööviisist, vaid ka paljud tema ütlused ja sekkumised, nimelt:

  • Lausete ja nende ellurakendamise lahtiselgitamata jätmine
  • Müstiliste ja ennastvaktsineerivate kirjelduste kasutamine (“midagi suuremat”, “selle või tolle teenistusse võtma” jne)
  • Üldistatud ning eranditeta formuleeringute ja dogmaatiliste tõlgenduste kasutuselevõtt (“alati kui”, “halvad mõjud”, “karistatav surmaga”, “ainus viis”, “minetab õiguse” jne)
  • Potentsiaalselt alandavate sekkumiste ning allutamisrituaalide kasutamine
  • Sekkumiste väidetavalt kohustuslik sidumine spetsiifilise inim- ja maailmapildiga (nt soo- ja vanemluse, topeltkodakondsuse jm küsimustes) ning ka
  • Idee, et mõni inimene võib tõeni jõuda rohkem kui teine. See viib absolutistliku mõistetesüsteemi kasutamiseni ning viitab sellele, et partnerlusepõhiseid koostöösuhteid pole mõtet luua.
Kontrastina eelnevale kiidame me heaks paljud konstellatsioonitöö näited ja variandid, mis viiakse läbi süsteemse-konstruktivistliku teraapiakäsitluse kontekstis ning kompetentse ja vastutustundliku terapeutilise suhte raames.

Me peame ülaltoodud teese konstruktiivseteks katseteks arendada seda juba ennast tõestanud terapeutilist tehnikat edasi ning ühtlasi allutada seda üha enam teaduslikele katsetele.

Seepärast oleme me ka vastu konstellatsioonitöö diferentseerimatule kriitikale.

“Hellingerist edasi” tuleks konstellatsioonitööd arendada kui terapeutilist instrumenti, aga tugevaid seoseid tema nimega ei tuleks tänapäeval enam säilitada.

Juulis 2004

Käesolevat deklaratsiooni toetavad: (nimi, aadress, allkiri)