Thursday, March 23, 2017

Konstellatsioonid Brasiilia kohtusüsteemis

Bert Hellingeri juures õppinud Brasiilia kohtunik Sami Storch viis perekonnavaidlustes osalevate inimestega läbi kuus töötuba. Tulemused olid hämmastavad: kui osalesid abikaasadest mõlemad, jõuti 100% juhtudel kompromissini. Kui osales üks, jõuti kompromissini 91% juhtudest. Kui ei osalenud kumbki, jõuti kompromissini 73% juhtudest. Need arvud on antud puhtalt töötoas osalemise alusel, mitte sõltuvalt sellest, kas kellegiga töötati individuaalselt. Ka 73% kompromisse on Storchi sõnul kõrge kompromisside protsent, mida ta seletab konstellatsioonitöö mõjuga ühiskonnale laiemalt (sisuliselt ei pea ta töötubades mitteosalenuid kontrollgrupiks).

Alljärgnev tekst on tõlge kohtunik Storchi artiklist, milles ta võtab kokku oma töö konstellatsioonidega perekonnaasjades. Juurdelisatud videos kirjeldab ta ka tööd kriminaal-, keskkonna- ja muudes asjades. Tõlke tegin inglise keele kaudu, inglisekeelne tõlge pärineb Yishai Gasterilt (ilmselt küll automaattõlge).

Käesolevas postituses soovin ette kanda mõned tulemused, mida võis vaadelda perekonstellatsioonide rakendamisel Castro Alvesi piirkonnakohtus Bahias oktoobrist juunini 2013.

Me viisime läbi kuus üritust (kogemuslikku ettekannet) teemal "Paaride lahutamine, lapsed ja side, mis iial ei katke", milles osalesid perekonnaasjade poolt puudutatud inimesed.

Need üritused algavad loenguga, mille viisin läbi mina, perekonna süsteemsetest ühendustest, kriiside põhjustest suhetes ning parimatest viisidest toimetulekuks, erilise rõhuasetusegalaste terve arengu säilitamisele. Siis viisime läbi meditatsiooni, milles inimesed jõuavad kontakti oma tõelise armastuse ja kaotuse tunnetega, mis tulenevad perekriisist. Seejärel saavad osalised kogeda perekonstellatsioonide meetodit -- kas siis oma isiklikku pereküsimust "konstelleerides", teise osalise konstellatsioonis esindajana osaledes või lihtsalt vaatlejatena.

Perekonstellatsioonides paneb inimene ette "vaadata" enda peresüsteemi. Seejärel valitakse kohalolijatest esindajad sellele inimesele ja tema pereliikmetele. Töökäigus hakkavad esindajad väljendama tundeid, mille kaudu saavad arusaadavaks selle perekonna suhete varjatud dünaamikad. Sageli jõutakse kriiside ning raskuste lähtekohtadeni, mis võivad olla seotud perekonna minevikus aset leidnud tõsiasjadega (sealhulgas lahkunud põlvkondades). Nad saavad ühtlasi vaadelda, millised liikumised ja asendid viivad lahendusele.

Mõned nädalad pärast loenguid viisime läbi  lepitusmenetlused, mille osapooltest suur osa oli osalenud kogemuslikus loengus perekonstellatsioonidest. Istungite käigus leidsid lepitajad olevat lihtsama lepitada juhtumeid, kus üks või mõlemad osapooled olid kogenud perekonstellatsioone.

Lisaks kasutasime me tagasisidelehti, et hinnata ürituse mõju nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt. Tulemused näitasid, et selle töö mõju osapooltele ja nende peredele on äärmiselt positiivne, nii nagu ka igapäevastele inimsuhetele.

Tulemused: 90 istungist menetlustes, milles vähemalt üks osapooltest osales konstellatsioonides, oli lepituste määr 91%. Ülejäänutes oli see 73%. Menetlustes, milles mõlemad osapooled osalesid konstellatsioonides, oli kompromissini jõudmise määr 100%.

Lisaks kandsid lepitajad ette, kui kerge oli kompromissini jõuda inimestel, kes 2013. aasta esimesel semestril konstellatsioonides osalesid, kuna nad olid juba kompromissiks valmis.


Lepitusemenetluse istungi järgsetest küsimustikest, mille täitsid 80 konstellatsioonides osalenud inimest, saime järgmised vastused:

59 % inimestest märkis, et olid märganud pärast loengut muutusi oma lapse teise vanema käitumises, mis osapoolte vahelisi suhteid parendas. 28,9 % jaoks oli muutus märkimisväärne või suur.
59 % märkis, et loeng aitas või lihtsustas kokkuleppeni jõudmist istungi ajal. 27% jaoks aitas see märkimisväärselt. 20,9 % jaoks aitas see suurel määral.
77 % märkis, et loeng aitas parendada vanematevahelisi vestlusi hooldusõiguste, külastusõiguste, raha teemadel ning muudel osapoolte last puudutavates küsimustes. 41% jaoks oli sellest märkimisväärsel määral abi. 15.5 % jaoks oli sellest suurel määral abi.
71 % märkisid, et loeng aitas neil parendada oma suhet lapse isa või emaga pärast loengut. Märkimisväärselt 26.8 %-l ja suurel määral 12.2 %-l.
94,5 % märkisid paranemist suhetes lapsega. Suhted paranesid suurel määral 48,8 %-l ja märkimisväärselt veel 30,4 %-l. Ainult 4 inimest ei märganud sellist paranemist.
76,8 % märkisid, et lapse teise vanema suhe lapsega on parenenud. See parenemine oli märkimisväärne 41,5 % juhtudest ja suur 9,8 %-l.
Lisaks märkisid 55 %, et pärast perekonstellatsioonide kogemist tunnevad nad teemaga tegeledes end rahulikumalt; 45 % märkisid, et nende südamevalu on vähenenud; 33 %, et oli lihtsam teise poolega dialoogis olla; 36 %, et nad olid hakanud teist osapoolt rohkem austama ja nende raskusi mõistma. 24 % märkis, et teine osapool oli hakanud neid rohkem austama.
Refleksiivsed tagajärjed: lisaks kompromisskokulepete arvu suurenemisele ja osapooltevahelise üksteisemõistmise hõlbustamisele on need praktikad tekitanud muutuse piirkonna kultuuris, eriti mis puudutab advokaate ja kohtusüsteemis töötavaid inimesi.
Ka advokaate puudutasid konstellatsioonid ja süsteemse lähenemise omaksvõtt, nad on omandanud enam lepitava vaate ning toetavad hagimenetlustes rohkem õiglust.
2013. aasta lepituseteemaline liikumine piirkonnas, mis hõlmas loenguid ja lepitusmenetlusi, äratas ametnike, advokaatide ja kogukonna mitmete muude liikmete pühendumise kes vabatahtlikult osalesid töös, julgustatuna tehtud töös ilmnenud positiivsest õhkkonnast.

Juurdelisatud video Bert Hellingeri seminarilt on tekstist hilisem, pärinedes 2015. aasta juunist (tekst on Storchi blogis avaldatud märtsis 2014).

 

No comments:

Post a Comment