Sunday, December 3, 2017

Kuidas on omavahel seotud pärilikkuse jõud ning reinkarnatsioon?

Kuidas on omavahel seotud ümbersünniõpetus (reinkarnatsioon, metempsühhoos) ja pärilikkus (millega konstellatsioonid ennekõike tegelevad), tuleb konstellatsioonide teemaga seoses sageli jutuks. Enamasti ollakse seisukohal, et mõlemad on asjassepuutuvad.


Mõned lähtekohad


Enamik konstellatsioonigruppe külastavaid inimesi on vähemalt mingil määral uue vaimsuse mõtteviisiga. Reinkarnatsioon on uue vaimsusega seotud mõtlemises kesksel kohal.

Lühidalt mõnest kitsaskohast uskumuse juures, et meil on varasemad kehastused. Inimesi, kel on reaalsed mälestused varasematest kehastustest, on erinevalt “uskujatest” kaduvväike osa. On olemas hüpnootilised regressioonitehnikad varasemate kehastuste meenutamiseks, mille objektiivne usaldusväärsus paistab olevat üsnagi madal, kuid mis kindlasti tekitavad huvitavaid assotsiatsioone ja võivad olla sellisena tervenemise jaoks kasulikud.

Pärilikkus ja reinkarnatsioon


Järgnev selgitus põhineb 20. sajandi alguse müstikute Rudolf Steineri ja Valentin Tombergi ideedel.


Inimese võib jagada kolmeks osaks: keha, hing ja vaim. Inimese keha allub pärilikkuse seaduspärasustele ja selles kanduvad edasi tema esivanemate läbielamised, tunded ja otsused. Inimese hing allub reinkarnatsioonile ja selles elavad edasi inimese varasemates kehastustes omandatud omadused. Inimese vaim on kõige salapärasem osa, mille täiustumise ümber kogu pärilikkuse ja reinkarnatsiooni tants käib. Tomberg nimetab vaimu arengut reguleerivat printsiipi ülestõusmiseks.


Selle käsitluse järgi on reinkarnatsioon hinge jaoks sama, mis pärilikkus keha jaoks.


Konstellatsioonitöö rajaja Bert Hellinger jättis küsimuse reinkarnatsioonist lahtiseks. Ta ütles, et inimesed, kes tema poole pöörduvad väitega, et on seotud mõne oma eelmise kehastusega, on tema kogemuses hoopis seotud mõne oma esivanemaga.

Hellingeri seisukoht on muidugi äärmiselt pragmaatiline, keskendudes mitte kõikehõlmavale tõele, vaid konkreetsetele viisidele, kuidas inimesi aidata. Konstellatsioonidega saab just töös perekonna ja esivanematega inimesi suurepäraselt aidata. Sagedasti lahenevad tõsised küsimused ühe-kahe tunni jooksul.


Lahenduste leidmise tasandid


Tuleb ette inimesi, kes on veendunud, et nende eluliste probleemide põhjuseks on:

 • astroloogilised ebasoodsad aspektid;
 • lapsepõlve või hilisemad eluloolised läbielamised;
 • negatiivsed mõtted;
 • halb töökeskkond;
 • halb paarisuhe;
 • probleemid kehaga või organite talitlusega;
 • sisemised osad või "hääled" nagu sisemine laps või superego;
 • isiksuse tüpoloogiad nagu temperament, Human Designi või enneagrami tüüp;
 • eludevahelised kogemused;
 • eelmiste elude kogemused;
 • raseduse või sünniaegsed kogemused...

Nimekiri on põhimõtteliselt lõputu. Põhimõtteliselt on kõikide nende lähtekohtadega võimalik konstellatsioone teha. Kaasaegsed konstellatsioonid on selle koha pealt agnostilised. Siiski annab töö pärilikkusega (perekonna ja esivanematega) alternatiividest paremaid tulemusi, kui inimese jaoks on kõik alternatiivid võrdsed. Kui inimesele millegipärast töö perekonnaga ei sobi, siis võib töötada muudes kontekstides. Nimetatud muudel, mitteperekondlikel tasanditel on mõistlik töötada ka siis kui inimene on juba parasjagu töötanud perekondlike küsimustega, kuid oleks vaja rohkem muutusi. Nimelt klassikaliste perekonstellatsioonide efekt on ilmne, kuid "pika vinnaga", jutt käib mitmest aastast.


Monday, October 23, 2017

Miks on meil konstellööri mõiste jaoks norra päritolu sõna?


Iga keel sisaldab endas tema kandjate mälu ja avaldab mõju tema kandjate maailmatajule. Näiteks võime meenutada Uku Masingu väidet, et eesti keeles grammatilise tuleviku puudumine annab eestlastele erilise maailmatunnetuse.

Eesti konstellatsioonivälja keel on lapiteki sarnane, palju mõisteid on tulnud üksikute seminaride tarbeks vene, saksa või inglise keelest ja kasutusele jäänudki. Samal ajal on ka natuke vanemaid mälukihte.



Huvitav on "konstellööri" sõna saamislugu. Tükk aega ma oletasin, et tegemist on inglisekeelse constellator vastega. Natuke ebamugavust tekitas tõsiasi, et inglise keelt esimese keelena kõnelejad kasutavad pigem sõna facilitator (üldisem sõna grupi- või protsessijuhi kohta).



Pöördumine EKI keelenõuandesse tõi aga segadust juurde. Vastuses öeldi muuhulgas järgmist:



"Kahjuks ma ei oska kommenteerida, kust on spetsialisti nimetusse ilmunud liide -öör, mis viitaks justkui prantsuse keelele. Kui algupära on inglise keel, siis oleks konstellatsioonitöö spetsialist konstellaator."



Ennäe üllatust! Siiski, meie kultuurimälu on hoitud muuhulgas trükitekstides. Esimeses eestikeelses raamatus perekonstellatsioonidest, Wilfried Nellesi "Tegelikkuse tervendavas jõus", on nimelt kasutusel sõna "konstellatöör". Raamatu juures oli konsultandiks Norras elav perekonstellöör Tiiu Vilu. Norra keeles on kasutusel vastav sõna konstellatør. Ilmselt oli norra keelest eestikeelse "konstellatööri" sõnaks-saamisel ka oma osa tõlkijatel ja toimetajatel, kellega ma aga kontakti pole saanud (kui peaksite lugema, andke märku!).

Edasi kirjalikke teetähiseid võtta pole, kuid ilmselt on toimunud keelele loomulik sõna lühenemine ja nii ongi meil kasutusel mitte prantsuse-, vaid norrapärane "konstellöör".



Tiiu Vilu aktiivsemal Eestis tegutsemise perioodil 2007-2013 osalesin ka mina päris mitmel tema nädalalõpukursusel. Soovitan oma vana õpetajat kindlasti kõigile konstellatsioonihuvilistele. Lisaks konstellatsioonidele oli temal suur osa ka Rännaku ja metameditsiini Eestisse-jõudmisel. Rõõmuga lugesin, et ta viib taas kursusi läbi.


Add caption

Monday, August 28, 2017

Süsteemsed lähenemised I. Sissejuhatus süsteemsetesse lähenemistesse.


Konstellatsioonidest rääkimiseks me kasutame erinevaid võõrsõnu. Üks selliseid väljendeid on „süsteemsed konstellatsioonid”. Mispärast süsteemsed?

Bert Hellingeri süsteemne lähenemine, mis on osaks konstellatsioonide „teooriast”, on üks osa 20. sajandi üldisest trendist süsteemse mõtlemise poole. Erinevaid süsteemseid lähenemisi on palju. Süsteemne siinkohal tähendab sisemiselt eristunud tervikute käsitlemist, mis pöörab tähelepanu protsessile ja osade suhetele. 

Teatavas osas on süsteemi vaade sarnane põlisrahvaste maailmavaatega ja samal ajal teatavas osas erinev. Nimelt põlisrahvaste maailmapildi osa ei ole loodusteadused ja nad sellesse ei mahu, süsteemsesse lähenemisse aga loodusteadused põhimõtteliselt sobivad ühe osana.


Klassikaline (17. sajandiks tekkinud) loodusteaduslik maailmavaade Süsteemne maailmavaade
Loodus on keerukatest kuid asendatavatest tükkidest koosnev hiiglaslik masin. Loodus on asendamatute koostisosadega varustatud organism, millel on iseeneslik ning kindlaksmääramata suund valikulisusele, voole, spontaansusele.
Asjad on keskkonnast eraldiseisvad; inimesed on üksteisest eraldiseisvad ja keskkonnast samuti. Inimeste vahel on määravaks seotus ja suhtlus, samuti inimeste ja looduse vahel. Nii looduslikus kui sotsiaalses maailmas on olulised kogukonnakuuluvus ja terviklikkus.
Kõik nähtused on materiaalsed, selgepiirilised ja mõõdetavad. Isegi mateeriat tuleb mõista kui voolavate ja vastastikku seotud energiate protsessi, mis pole tõsikindlalt ennustatav.
Igapäevaelu seisneb materiaalsete ressursside akumuleerimises, võitluses ellujäämise ja võimu pärast.


Materiaalsetest ressurssidest olulisem, aga ühtlasi nende loomise eeltingimus on informatsioon – ja sellest tulenevalt haridus ja inimestevaheline kommunikatsioon.
Progress seisneb materiaalse heaolu piiramatus kasvus. Sellest tulenevalt tuleb maksimaalselt ning hoolimata tagajärgedest kasutada energeetilist, loodus- ja inimressurssi. Progress on võimalik omavahel suhtlevate osade paindlikus koostöös, milles tuleb silmas pidada tervikpilti.
Lääne tööstusühiskond on inimarengu absoluutne mõõdupuu.

Tuleb arvesse võtta inimkultuuride- ja -ühiskondade mitmekesisust. Iseenese vaatenurgast on kõik nad kooskõlalised ja kehtivad. Nende järjestamine võib olla mõeldav jätkusuutlikkuse ja liikmete rahulolu seisukohast.
Inimene kui looduse kroon, ülesandega loodust oma huvides kasutada ja valitseda. Inimene kui orgaaniline osa iseeneslikult toimivast ja iseeneslikult arenevast tervikust, mis omakorda on kontekstiks ja vältimatuks eeltingimuseks elule Maal.
Sotsiaalteadustes on inimkäitumise juhtivateks printsiipideks võitlus ellujäämise pärast, üksikisiku kasumlikkuse maksimeerimine. Siiski langevad „nähtamatu käe” kaudu üksikisiku ja ühiskonna kasu kokku.
Konkurentsi pehmendab ja tasakaalustab koostöö. Individualistlikku tööeetikat tasakaalustavad mitmekesisuse talumine ning inimestevahelist ning inimese ja looduse omavahelist kohanemist ja harmooniat edendavad eluviisid.

Meditsiini jaoks on inimkeha masin, mis vajab sagedast remonti faktipõhiste ja ebaisiklike sekkumiste teel. Inimmeele probleemid on keha omadest eraldiseisvad ning neid tuleb ka ravida eraldi. Inimkeha on omavahel suhtestatud osade süsteem. Keha ja meel on eristatavad, kuid mitte eraldatavad. Hoida tuleb terve süsteemi tervist, sealjuures tähele pannes nii füüsilisi kui füsioloogilisi tegureid aga ka intra- ja interpersonaalseid.



Muidugi on mõlemad ülevalpoolesitatud tulbad esitatud liialdatud kujul. See on aga esimene toetuspunkt süsteemsete lähenemiste mitmekesise maailma mõistma hakkamiseks. Järgmisel korral süsteemi mõistest.


Wednesday, August 23, 2017

Konstellööride nimekiri

Viimati värskendatud 25. augustil 2017.

Pidevalt lisandub erineva kestusega väljaõppe saanud konstellööre, nii nagu ka üldse ilma väljaõppeta tegutsevaid. Lisan siia nimekirja mulle teadaolevatest tegutsevatest konstellööridest, kel on vähemalt üks aasta väljaõpet. Praktilistel põhjustel on nimekiri ebatäielik, põhinedes avalikul infol ja erasuhtlusel. Täiendused võib lisada postituse kommentaaridesse või mulle kirjutada (heikieesmaa at gmail com).


Heiki Eesmaa 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info Terviklikkuse väljad blogi, Facebook


Marika Kallikivi
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2011 - 2013), Täiendav asjassepuutuv väljaõpe 
transpersonaalne psühholoogia ja hüpnoteraapia [2007-2010], TRE juhendaja
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info


Kalmer Kase 
Konstellatsioonitöö väljaõpe pere- ja organisatsioonikonstellatsioonid (sertifikaadid Riiast, Moskvast, Kiievist, Wieslochist)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe rahvameditsiin (Läti, 2011-2014), coaching (3D Eurocoach)

Tegutsemiskoht Rakvere, Tallinn, Tartu
Täiendav info veebileht 1, veebileht 2

Ada Kiipus
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016) 
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe NLP praktik (2002-2003), shindo instruktor (2011-2012), koolipsühholoog (tase 8, 2016), andragoog (tase 5, 2012),  superviisor ja coach (ISCI 2014-2017), motiveeriv intervjueerimine algtase, KKT algtase
Tegutsemiskoht Tallinn, Tapa
Täiendav info Facebooki leht

Olga Knjazeva 
Konstellatsioonitöö väljaõpe sertifikaadid Moskvast ja Wieslochist, viinud läbi kaks konstellööride väljaõppegruppi Tallinnas 
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, süsteemne pereterapeut
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht (vene k)

Heldo Korbe
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR]
(2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Anželika Lensment
Konstellatsioonitöö väljaõpe IKSR
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe kliiniline psühholoog
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht (eesti k), (vene k)

Juta Linde
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühhodraama lavastaja
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info

Karin London
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe seeniorsuperviisor, superviisorite ja coachide väljaõppe läbiviija, psühhodraama lavastaja, NLP praktik
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info veebileht

Bärbel Luhari
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Kylliki Neuman
Konstellatsioonitöö väljaõpe JoAnna Chartrand-Benz and Dyrian Benz-Chartrand (2013-2014), Jane Peterson [Human Systems Institute] (2014-2015),
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe vaimse psühholoogia ja nõustamise magister (2001), Continuumi õpetaja (alates 2005), EMDR baastase (2011-2012), Mindsighti kollokvium Dan Siegeliga (2012-2013), NeuroAffective Touch (2017), analüütiline psühholoogia, liivamäng ja unenäotöö (alates 2002)
Tegutsemiskoht Tallinn (suviti)
Täiendav info veebileht

Ülle Pikma
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe
Tegutsemiskoht Pärnu
Täiendav info Facebooki konto

Olga Potjomkina
Konstellatsioonitöö väljaõpe Moskva, viinud läbi ühe väljaõppegrupi Tallinnas
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, reikimeister, kinesioloogia, holodünaamika
Tegutsemiskoht Tallinn 
Täiendav info  veebileht (vene k)

Kristel Rannamees
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR], org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe transpersonaalne psühholoogia ja hüpnoteraapia (2008-2010), Imago paariterapeut (2011)
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Kai Reino
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2014-2016), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe

Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

Külli Roosi
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoogiline nõustamine [PPE] (1995-1998), metameditsiin, TRE, Boweni tehnika, joogateraapia
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Kuiki Sulg 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe lastearst, kinesioloogia (Touch for Health instruktoritase 2008), homöopaatia (Soomes diplomeeritud 2002-2007)
Tegutsemiskoht Tallinn, Tartu
Täiendav info

Sergei Žaržitski
Konstellatsioonitöö väljaõpe Moskva
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühholoog, Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info veebileht

Helena Taska 
Konstellatsioonitöö väljaõpe Olga Knjazeva grupp [IKSR] (2010-2013), org konstellatsioonid (2014-2015)
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Jäneda, Tallinn
Täiendav info veebileht

Maire Taska
Konstellatsioonitöö väljaõpe Riias
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe Understanding Yourself and Others treener
Tegutsemiskoht Jäneda, Tallinn
Täiendav info veebileht

Mari Viik
Konstellatsioonitöö väljaõpe Peterburi
Täiendav asjassepuutuv väljaõpe psühhiaater, NLP-praktik
Tegutsemiskoht Tallinn
Täiendav info

(16/09/2017)
Lisatud Marika Kallikivi, täiendatud Kylliki Neuman.

Wednesday, August 16, 2017

Kutseorganisatsioonidest ja eetikakoodeksitest

Aasta alguses kirjutasin postituse, mis puudutas oskamatu konstellatsioonitööga seotud ohte. Sain mitmeid küsimusi selle kohta, et miks Eesti konstellöörid siis ei tee oma kutseühingut, kutsestandardit ja muud taolist, nii nagu "normaalsed" psühhoteraapia koolkonnad.

Ebamugavaks teeb ühingu moodustamise see, et konstellatsioonitöö ei ole "normaalne" psühhoteraapia ega muu nõustamise koolkond. Konstellatsioonide põhilised mudelid ei ole "ülalt-alla" kognitiivsed, ei põhine kliendisuhtel ja töötavad peresüsteemiga alustel, mis märkimisväärselt erinevad isegi süsteemsest pereteraapiast.

Tõepoolest, nagu viidatud artiklis nimetasin, oli Bert Hellinger arvamusel, et igaüks võib konstellatsioone teha ning võib-olla on sellest kellelegi abi. Samamoodi ütles Stephan Hausner hiljuti ühel seminaril innukatele "mudelite" ja "markerite" otsijatest õpilastele:

"Pole olemas ühtegi konstellööri. Kes arvab, et ta on konstellöör, ei mõista konstellatsioonidest midagi."

Ma tahaksin loota, et tegemist oli liialdatud, hüperboolilise väljendusega, aga arvan, et nõustun selle ivaga: konstellatsioonitöös on midagi, mis ei võta liiga tõsiselt jäiki tiitleid, koodekseid, kutsestandardeid, kvalifikatsiooninõudeid, muid kunstlikke rolle vaimse tervisega seotud teenuste turul. Sisuliselt on ju tegemist ühtede turuosaliste rajatud kunstlike sisenemispiirangutega turule.

Hollandi konstellatsiooniautoriteet Jan Jakob Stam kirjeldab oma raamatus "Wings for Change" kolme viisi, kuidas ühiskondlikke moodustisi ja organisatsioone vaadelda: struktuurid, võrgustikud ja väljad. Väljadena vaatlemine on konstellatsioonidele ainulaadne.

Soovitan soojalt raamatut lähemalt lugeda, kuid konstellööride erialaorganisatsioonide kohta kirjutab Stam järgmist:

"Süsteemse töö laias maailmas, ületades peretöö, organisatsioonide, hariduse, haiguse/tervise ja ühiskonna, on nähtav huvitav, võib-olla isegi mõistatuslik fenomen. Tuhanded professionaalid üle kogu maailma töötavad selle süsteemse töötamise viisi avalikukstegemisega: rakendamise, uurimise ja edasiarendamisega. On tugev tung kohtuda: vahetada ideid, harjutada, uusi määratlusi luua - nii nagu igas arenevas teadusharus. Mul veab, et mind kutsutakse seda tööd tegema umbes kahekümnesse erinevasse riiki mitmel mandril. Niipea kui erialaühing, sihtasutus või muu struktuur süsteemse töö tegemiseks riigis asutatakse, paistab sellest energia välja voolavat. Pärast rõõmsat, entusiastlikku ja energilist algust, virelevad need organisatsioonid surmataolises seisundis. Töö areneb edasi hoolimata sellistest organisatsioonidest, mitte nende tõttu. Oskan meenutada vaid ühte riiki, kus selline organisatsioon on pisut elujõulisem, tänu äärmiselt austatud inimese isiklikele jõupingutustele, kes on sellesse palju isiklikku energiat pannud.

Aga kui vaadelda süsteemset tööd väljana ja selle professionaale, kas siis oma organisatsioonidega või mitte, kui väljaenergia kontsentraate, siis äkitselt on näha, et tõeline areng on muutub võimalikuks. Kellelgi väljal on impulss viia läbi konverents professionaalseks enesearenguks ja professionaalid valguvad lähemale, olles idee energia poolt ligi meelitatud. Nad kohtuvad just sellisena nagu nad on ja täpselt seal, kus igaüks oma väljal ja oma arengus on. Väiksemad väljad kohtuvad, suuremad väljad moodustuvad ja siis hakkab suurim väli voolama. Tekib koosloomine. Kahe päeva möödudes läheb igaüks oma teed, ümbritsetud ja kantud rikkalikust väljast, teeb omi katseid, areneb, proovib järgi... Sel viisil toidetakse ja tõstetakse edasi kogu välja. Mõne aja pärast on kellelgi teisel idee, mis meeltiab ligi ja kristalliseerub uue koosloomis-ettevõtmisena.

Niisiis on konstellööride maailmas organiseerimise ja arengu edukas formaat mitte reeglite, standardite ja organisatsioonigraafikutega organisatsioonidesse takerdumine. Ega ka mitte võrgustikesse. Võib-olla väljend "sotsiaalne liikumine" läheneb viisile, kuidas konstellöörid organiseeruvad."

Päris elu paistab Stami mõtisklusi kinnitavat. Tean, et Eestis on tehtud mitmeid katseid konstellööride ühingut rajada. Üks edukaim, millesse olid kaasatud Asko Talu, Ülle Pikma ja ka Maire Taska, jõudis isegi juriidilise asutamiseni, aga on praeguseks lõpetatud. Enne Stami sõnade lugemist jõudsin ka ise ühe katse teha ning ka hetkel, suvel 2017, on teema taas üleval. Kes teab, võib-olla tuleb sellest seekord midagi head?

Lõpumärkusena on huvitav märkida, et veel ühe vormina on "tõelisele" psühhoterapeutide ühingule omane eetikakoodeks. Kõigist konstellööride ühingutest maailmas on mulle teadaolevalt eetikakoodeksini jõudnud kaks: lõuna-aafriklased (link) ja Idris Lahore'i kool (link). Viimane muidugi pole erialaorganisatsioon, vaid teatav vaimne kool, millest konstellatsioonid on vaid üks haru. Kes teab rohkem, andku kommentaarides märku!




Friday, July 28, 2017

Mis on perekonstellatsioonid?

Taaspostitan siia ühe teksti, mis on algselt kirjutatud tükis avaldamiseks. Märkasin aga, et peaaegu kahe aasta "Terviklikkuse väljade" blogi vältel pole ma midagi sissejuhatavat konstellatsioonidest postitanud. Ja sellise sissejuhatuse järele on ilmselge vajadus!
 
Sissejuhatus

Konstellatsioonid on võõrsõna, mille kohta 2017. aastal võib väita, et selle tuntus iga paari kuuga mitmekordistub. Siiski on põhjust mõnedeks määratlusteks: konstellatsioon on inimhinge pilt, mis moodustatakse eesmärgiga leida lahendus inimese elu jaoks olulisele küsimusele. Samaaegselt on konstellatsioon ka sellise lahenduseni jõudmise protsess. Konstellatsioonitööks võib nimetada kõiki metoodikaid ning teadmisi, mida kasutatakse konstellatsioonide läbiviimiseks. Ja konstellöör (mõnikord konstellatöör) on konstellatsioonide terapeut, spetsialist, inimene kes konstellatsiooni juhib.

Heal tasemel läbiviidud konstellatsioon on pealtvaatajale samavõrd lummav kuivõrd see on töö tellinud kliendile tervendav. Pärast nappi vestlust kliendi soovist ja mõningaid küsimusi kliendi suguvõsa kohta palub konstellöör kliendil valida grupis viibivate inimeste hulgast probleemküsimusega seotud oluliste inimeste rollide asetäitjad. Tuleb rõhutada, et tegemist on inimestega, kelle jaoks klient on tavaliselt tundmatu ning keda ka täidetavate rollide koha pealt pikemalt ei juhendata. Klient paigutab asetäitjad ruumis laiali, alustades sellega kujundi moodustamist.

Ja siis toimub midagi hämmastavat. Asetäitjad kohendavad oma kehaasendit, nende hääletoon muutub, nad kirjeldavad ootamatuid aistinguid ja neile ilmselt võõraid emotsioone. Kõik see paistab klienti sügavalt puudutavat. Pealtvaatajad küll ei mõista täielikult kliendi lugu, kuid protsess on sedavõrd emotsionaalselt kaasahaarav, et kogu ruum näib hingavat ühes dramaatilises rütmis.

Konstellöör teeb pildis rea kohendusi: palub asetäitjatel lausuda mõningaid arhailise kõlaga lauseid, üle anda esemeid, sümboliseerimaks kliendile mittekuuluvate tunnete, seisundite jm ära andmist (nt padi), lisab asetäitjaid uutesse rollidesse, paigutab asetäitjaid ruumis ringi või laseb neil teha kummardusi või veel midagi muud. Järkjärgult jõuavad nii asetäitjad, klient kui ka ruumi jäänud pealtvaatajad sügava rahu seisundini.

Konstellatsioon lõppeb. Kohvipausidel vestleme kohaletulnutega ja selgub, et mitmed neist on saanud mõjuvaid lahendusi oma eluolukordadele, küsimustele mittetoimivatest suhetest, seletamatutest tervisehädadest või korduvatest õnnetustest. Paljude jaoks on asetäitjana osalemine sügavaks ja elu rikastavaks regulaarseks harjumuseks. „Kinos pole enam põhjust käia,” võivad nad öelda. Üldine arvamus on, et asetäitjaks käimine vabastab samuti suguvõsa koormast ning selle arvamuse õigsuse kohta on edasi rääkida palju lugusid.

Protseduur on värvikas, mis näib kuuluvat pigem põlisrahvaste rituaalide varasalve kui moodsasse enesearengu-töötoa konteksti. Siiski on konstellatsioonitööl tugevamad juured 20. sajandi psühhoteraapilistes suundades, kuid on olemas ka seos põlisrahvastega.

Konstellatsioonitöö ajalugu

Konstellatsioonid (saksa keeles aufstellungen ehk lihtsalt paigutused) lõi millalgi 1970. aastate keskel Bert Hellinger, värvika elulooga saksa katoliku preester.

1925. aastal sündis Saksamaal katoliku perekonda Anton Hellingeri sünninimega noormees. Natsionaalsotsialistlikul ajastul vältis ta erandlikult Hitlerjugendisse värbamist, mobiliseeriti ja saadeti läänerindele, kus ta vangi langes. Pärast sõjavangide laagrist põgenemist astus ta katoliku mungaordusse, võttes endale vaimulikuks nimeks Suitbert (sellest ka hilisem nimi Bert). Ta saadeti Lõuna-Aafrikasse misjonäriks, kus ta veetis 16 aastat. Levinud nali konstellööride ringkonnas on, et hoopis suulud pöörasid Berti esivanematekultusse!

Oli kuidas oli, igatahes lahkus Bert preestriametist ning õppis tolle aja uuenduslikke psühhoteraapiakoolkondi: pereteraapiat (muuhulgas Virginia Satiri juures), primaalteraapiat (Janovi juures), transaktsioonianalüüsi, geštaltteraapiat, neurolingvistilist programmeerimist jne. Akadeemilised õpingud Viini ülikoolis jäid pooleli, kuna Berti ettekanne Janovi primaalteraapiast oli ülikoolile vastuvõetamatu.

Hellingeri töö peresüsteemidega arenes vaikselt, kuid ta plaanis 1990. aastate alguses siiski pensionile jääda, kui mitmed terapeudid ta ühtäkki tuntuks tegid. 1993. ilmus Gunthard Weberi poolt koostatud raamat „Kaht liiki õnn” (Zweierlei Glück, inglisekeelses väljaandes Love’s Hidden Symmetry). Saksakeelsest tagasihoidlikust nimetusest aufstellungen („paigutused”) sai inglisekeelses maailmas kõigepealt seminar Orders of Love („Armastuse seadused”) ja seejärel kõlav meetodi nimetus Constellations (sellest ka eestikeelne „konstellatsioonid”).

Hellingeri algsed mõjutused teraapiakoolkondades on tänapäevases konstellatsioonitöös äratuntavad vaid spetsialisti jaoks hoolikal jälgimisel. Tegemist on andeka sünteesiga erinevatest meetoditest ja lähenemistest, mis siiski moodustavad omavahel värske terviku.

Bert Hellingeri panust konstellatsioonitöösse on absoluutselt võimatu kuidagi üle hinnata. Siiski on 90ndate algusest peale ka paljud teised inimesed andnud töö arengusse oma osa. Üks inimene, keda ei saa nimetamata jätta, on filosoofiaprofessor Matthias Varga von Kibed. Juba 1990. aastatel oma lähenemise rajanud Varga von Kibed tugines muuhulgas Wittgensteini keelefilosoofiale, võimaldades asetäitjatel võtta abstraktsete mõistete rolle. Ta rajas oma koolkonna, mida tuntakse struktuurkonstellatsioonidena. Enamik konstellööre kasutab siiski nii Hellingeri klassikaliste perekonstellatsioonide kui ka struktuurkonstellatsioonide elemente. Struktuurkonstellatsioonid lõid ka eeldused konstellatsioonide tegemiseks organisatsioonidele – teraapiliste konstellatsioonide kõrval hoopis erinev suund.

Tänasel päeval on Eestis toimunud mitmed mitmeaastased konstellööride väljaõppeprogrammid ning lõpetanuid on kümneid. Meetod paigutub transpersonaalse psühholoogia valdkonda ja seetõttu kasutavad seda nii inimesed psühhoteraapia kui new age suundadelt.

Millal on konstellatsioonist kasu?

Konstellatsiooni abiga saab saavutada häid tulemusi äärmiselt paljudes valdkondades, tööalastest konfliktidest kuni täiendava meetodina tõsiste terviseprobleemide korral. Kõikides eluvaldkondades toimime me inimestega süsteemselt. Meiega on alateadlikul tasandil alati kaasas meie päritolupere, veel üks inimsüsteem. Neil põhjustel on kõigel, mis meie elus toimub, süsteemne tähendus; meie probleemid ja lahendused eksisteerivad kontekstides, mida saame konstellatsioonides ruumilise pildina vaadelda ja muuta.

Võib üles loetleda mõned tüüpilised küsimused, millega konstellatsioonidesse tullakse:

 • konfliktid peres ja paarisuhtes;
 • seletamatud ja juhitamatud süü, ärevuse, viha jne tunded;
 • alkoholism, narkomaania, sõltuvused ja kaassõltuvused;
 • laste käitumisraskused ja terviseprobleemid;
 • korduvad sündmuste mustrid ja sarnased saatused üle põlvkondade.

Kuidas konstellatsioon töötab? Paljudel juhtudel toimib konstellatsioon alateadlikult. Konstellatsiooni käigus ilmnenu ning lõplik kujund jääb inimese hinge edasi toimima, kutsudes esile muutusi mõnikord veel mitme aasta vältel. Klassikalise lähenemise korral ei tehta pärast konstellatsiooni mingeid järelvestlusi, usaldatakse pildi toimimist alateadvuses. Sellisel puhul on soovitatav vältida toimunu analüüsi, eriti mittespetsialistidega. Tänapäeval siiski võidakse konstellatsioone kasutada suurema enesearenguprogrammi või teraapiatundide seeria käigus ja siis toimub ka konstellatsioonis ilmnenu analüüs. Mõnikord võib konstellatsioonis ilmneda vajadus arendada mingeid omadusi elus või lahendada mingi situatsioon vestluse teel. Siis annab konstellöör ka vastava elulise soovituse.

Üks omapärane viis, kuidas konstellatsioonid võivad aidata, on juhul kui kas tavameditsiini või alternatiivmeditsiini meetodid pole senini andnud tagajärgi. Nimelt võivad pärast põimumiste vabastamist juba järgiproovitud ravimid või muud sekkumised tulemusi andma hakata.

Kuidas peresüsteemid töötavad?

Bert Hellinger sõnastas perekondade toimimiseks mõned kõige põhilisemad seaduspärasused. Suur osa perekonstellatsioonidest on selgitatav nende kaudu.

Nimelt tuleb alustada kuulumisest. Iga perekonna puhul on teatavad inimesed, kes meeldib see meile või mitte, kuuluvad perekonda ja teised, kes ei kuulu. Muidugi ei muuda see ühtesid paremaks kui teisi, aga siiski näitavad konstellatsioonid, et inimsaatust mõjutab enam bioloogilise isa äraunustamine kui suhted kasuisaga. Bert Hellingeri järgi kuuluvad peresüsteemi ennekõike:
 • vanemad ja vanavanemad;
 • õed-vennad, sealhulgas vara surnud ning iseenesliku või tehisliku abordi tõttu sündimata jäänud;
 • vanemate ja vanavanemate õed ja vennad;
 • vanemate ja vanavanemate varasemad romantilised ja seksuaalsed partnerid enne meie või meie vanemate sündi;
 • kõik meie endi romantilised ja seksuaalsed partnerid.
Lisaks eelnenule kuuluvad mõnikord peresüsteemi ka inimesed, kes on mõjutanud terve suguvõsa saatust, näiteks kui keegi on võtnud elu või kellegi arvelt rikastunud. Sellistes olukordades vaadeldakse, mis on olnud selle elu hind, mille klient ja ta esivanemad on maksnud, et jõuda käesolevasse hetke.

Kui keegi, kes kuulub, on unustatud või põlatud, avastame konstellatsioonis sageli, et järeltulijad või nende lapsed alateadlikult kordavad väljajäetute saatust. Toimub üllatav ja paradoksaalne protsess: muututakse selle sarnaseks, millele öeldakse „ei”.

Nende vahel, kes peresüsteemi kuuluvad, valitseb teatav hierarhia või kord. Lühidalt võib hierarhia kokku võtta järgmiselt: kes on tulnud varem, sellel on rohkem õigusi. Konstellatsioonis ka esindajad sagedasti kirjeldavad varasemaid põlvkondasid justkui subjektiivselt „suurematena” näivaid.

Viimaseks on oluline andmise ja võtmise tasakaal. Paarisuhted toimivad hästi, kui mõlemad osapooled annavad ja mõlemad võtavad. Üllatav võib olla, et anda rohkem kui teine pool on valmis vastu võtma, on koormav, tekitab süütundeid ja muudab suhet ebastabiilsemaks. Teine lugu on vanemate ja laste suhetega, mis tulenevalt hierarhiast on ühepoolsed: lapsed võtavad ja annavad edasi oma lastele.

Ülaltoodud üldised printsiibid kirjeldavad väga suures plaanis konstellatsioonide meetodit. Siiski ilmnevad nad igas individuaalses klienditöös uuel ja unikaalsel kujul.

Mis paneb konstellatsiooni tööle?

Konstellatsioonide esmakordsel jälgimisel tundub “esinduse” fenomen -- et esindajad oskavad midagi öelda kliendi peresüsteemi kohta ilma, et seda neile eelnevalt kirjeldataks -- üllatavalt loomulikuna. Konstellatsioonides mitte kunagi osalenud inimesele kõlab kirjeldus sellest teinekord halvemal juhul amatöörteatri, rollimängu või veel millegi veel hullemana.

Sellest, mis konstellatsiooni käigus toimub,  ei ole üldiselt aktsepteeritud selgitust. Esitame siinkohal lühikese kokkuvõtte reast kasutuselolevatest kirjeldustest.

 1. Esoteeriline seletus: esoteerika suhtes sümpaatiat omavad inimesed keskenduvad konstellatsioonidele kui teatavale energiatööle. Kuivõrd kõikidel inimestel on ka oma bioenergiaväli, siis suudavad nad vastu võtta informatsiooni üldisest energiaväljast.
 2. Loodusteaduslik seletus: konstellatsiooni “väli” on kas elektromagnetväli, kvantväli või morfogeneetiline väli (Briti bioloogi Rupert Sheldrake’i hüpotees teatavate psii-nähtuste selgitamiseks, nt telepaatia). Viimasele viitas ka Bert Hellinger, küll ettevaatlikult kui ühele võimalusele. Morfogeneetiliste väljade olemasolu pole teaduslikult kinnitust leidnud, aga on kütkestav hüpotees. Tasub olla teadlik, et pole olemas teaduskatseid, mis kinnitaksid, et konstellatsioonis on tegemist elektromagnet- või kvantnähtustega.
 3. Neurobioloogiline seletus: selline seletus viitab tervele reale arengutele erinevates teadusharudes. Epigeneetika on näidanud, et esivanemate läbielatud trauma mõjutab järeltulijate geene (nt Rachel Yehuda Bergi tööd holokausti üleelanute järeltulijatega ning naistega, kes olid 9. septembri terrorirünnakute ajal rasedad). Neurobioloogid on avastanud nn “peegelneuronid”, mis aktiveeruvad nii tegevuse sooritamisel kui sellesama tegevuse sooritamisel teiste poolt. Samuti on olulised Stephen Porgesi tööd uitnärvist ja “sotsiaalsest närvisüsteemist”.
 4. Skeptitsistlik seletus: esindajad loevad kliendi keha mikrosignaale ning kohanduvad oma üldsõnalisi kirjeldusi sellele vastavaks. Selles sarnanevad nad arvutada oskavate loomade või muu selletaolise kurioosumiga -- ise oma tegusid mõistmata reageerivad nad kliendi antud stiimulitele.

Tasub tähendada, et konstellööri vaatevinklist ei ole olulist vahet, millega esinduse fenomeni selgitada. Erinevate selgituste kasutamine võimaldab töötada nii müstilisema kui ka sekulaarsema ilmavaatega inimestega.